Werkgroepen

Werkgroepen vormen de bron van expertise binnen PerspectieF. Werkgroepen specialiseren zich in een bepaald beleidsdomein, en werken op hun onderwerpen aan plannen, initiatieven en acties om namens PerspectieF de samenleving weer ietsje beter te maken. Zo stellen zij bijvoorbeeld een manifest op, verzamelen politieke jongerenorganisatie voor een brede coalitie, of proberen de CU te overtuigen om de PerspectieF-ideeën over te nemen. Ook vormen de werkgroepen de inhoudelijke steun en toeverlaat van het PerspectieF-bestuur. Zij adviseren het bestuur inhoudelijk en helpen mee bij de voorbereiding van de debatten.

Vaak kunnen werkgroepen extra denkkracht gebruiken. De vacatures die expliciet open staan worden nog apart op deze pagina geplaatst, maar er is altijd de mogelijkheid om te informeren of er nog plek is bij een van de andere werkgroepen om aan te sluiten. Mail in dat geval bestuurslid Politiek Evelijn Zandberg via politiek@perspectief.nu (werkgroep 1 t/m 9) of bestuurslid Internationaal Willem Holdijk via internationaal@perspectief.nu (werkgroep 10 t/m 13). Ook bij vragen over hoe een werkgroep functioneert en welke onderwerpen het behandelt, kun je naar hen mailen. We beschikken over de volgende werkgroepen:

(1) Duurzaamheid 
(Klimaat, natuur, landbouw, dierenwelzijn, voedselbeleid, waterbeheer)

(2) Democratie & Bestuur
(Democratisch stelsel en vernieuwing, rol overheid, bestuur en ambtelijke organisatie, publieke sector, politiek en christelijk geloof, bescherming democratie)

(3) Werkgroep Sociaal Domein
(Kwetsbare Groepen, Armoedebeleid & Gehandicaptenzaken)

(welzijn, bijstand, kwetsbare groepen, groepen met afstand tot de arbeidsmarkt/functiebeperking, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, mantelzorg, armoedebeleid, vrijwilligerswerk, maatschappelijke participatie, schuldhulp)

(4) Economie & Financiën
(overheidsfinanciën, belastingen, vestigingsklimaat, ondernemers, arbeidsmarkt, innovatie, welvaartsverdeling, vermogensbeleid)

(5) Onderwijs 
(Onderwijsniveaus, onderwijsfinanciering, onderwijskwaliteit, vrijheid van onderwijs, onderwijsvormen, scholing tijdens loopbaan)

(6) Zorg 
(Medische zorg, zorgfinanciering, farmacie, ziekenhuisbeleid, ouderenzorg, GGZ, GGD, Medische Ethiek, sport)

(7) Justitie & Veiligheid 
(Openbare orde, rechtsstaat, rechterlijke macht, politie en handhaving, digitale veiligheid, privacy, strafrecht, criminaliteit, drugs, prostitutiebeleid)

(8) Infrastructuur, Ruimte & Mobiliteit 
(Wonen, Ruimtelijke Ordening, mobiliteit, OV, wegen, luchtvaart, infrastructuur randstad en ‘de regio’, innovatie in bouw en ruimteontwikkeling)

(9) Samenleving & Diversiteit
(Multiculturele samenleving, emancipatie, diversiteit, lhbti, godsdienstvrijheid, cultuur, integratie, ethiek, media)

(10) Buitenlandse Zaken
(Diplomatie, geopolitiek, EU, NAVO, VN, klimaatverandering, Defensie, mensenrechten, internationale rechtsorde, internationale economie)

(11) Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
(Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sustainable Development Goals, klimaatbeleid, verdeling coronavaccins)

(12) Israël-Palestina
(Midden-Oosten, Joden, Palestijnen, (internationaal) recht en veiligheid)

(13) Migratie
(Immigratie- en Naturalisatiedienst, vluctelingen, arbeidsmigratie, asiel, integratie)

(14) Europa
(Europese Unie, grensregio's, euro)