Onderwijs

PerspectieF vindt dat onderwijs tot een van de primaire levensbehoeften van de mens behoort. Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van de door God gegeven gaven en talenten. Daarnaast leren toekomstige burgers in het onderwijs wat het inhoud om gezamenlijk, in harmonie, te leven in de Nederlandse democratische rechtsstaat. Ook is onderwijs belangrijk bij het leren van vaardigheden en kennis die bijdragen aan het latere werkleven. Onderwijs dient, vanwege bovengenoemde belangen, ten alle tijden voor iedereen gelijk en voor iedereen vrij toegankelijk te zijn.

Hier staan de standpunten van PerspectieF rondom dit thema.

 • Primair onderwijs

  Ieder kind is uniek, met eigen talenten. Binnen het onderwijs moet recht gedaan worden aan de verschillen tussen kinderen. Differentiatie en passend onderwijs zijn dan ook van groot belang. Passend onderwijs kijkt naar de individuele leerbehoeften van elke leerling, elk kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen. De leerkracht is daarbij een begeleider in het proces, maar in de klas met dertig kinderen en één leerkracht is dit onbegonnen werk. PerspectieF is, hoewel ze positief tegenover Passend Onderwijs staat, dan ook waakzaam of docenten in het reguliere onderwijs te veel werkdruk krijgen. De werkdruk op leerkrachten en vooral de bureaucratie in het onderwijs is PerspectieF een doorn in het oog. Daarnaast is PerspectieF waakzaam op het behoud van de speciale school als plek voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

 • Voortgezet onderwijs

  Het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop de docent leerstof aanbiedt. Door meer aandacht te besteden aan de professionalisering van docenten, kan het onderwijs onder andere beter worden afgestemd op de individuele leerling en kunnen zorgleerlingen meer aandacht krijgen. Die aandacht hebben ze hard nodig. PerspectieF pleit derhalve voor de professionalisering van docenten.

  Sinds een aantal jaren halen leerlingen lagere eindexamencijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken verdienen meer aandacht. Op het centraal examen mag voor slechts één van deze vakken een vijf worden gehaald wil de leerling slagen. Het verschil in het cijfer tussen het schoolexamen en het centraal examen is op alle niveaus te groot. Het laatstgenoemde examen valt vaak te laag uit in vergelijking met het schoolexamen. Dit wijst erop dat scholen verbeteringen moeten aanbrengen in onderwijs en kwaliteit van het schoolexamen om dit verschil aanvaardbaar te krijgen.

  Het is erg belangrijk dat het onderwijs voor iedereen gelijke kansen creëert. Slechtere scholen zorgen echter voor verminderde kansen voor leerlingen die er onderwijs hebben genoten. Deze scholen verdienen meer aandacht om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs daar omhoog gaat.

  Keuzevrijheid is erg belangrijk, ook binnen het voortgezet onderwijs. Tot nu toe hadden leerlingen ruimte om tussen profielen en vakken te kiezen. Die keuzemogelijkheden moeten blijven. Het is niet wenselijk dat het aantal profielen wordt teruggebracht van vier naar twee. Slechts kleine scholen zullen er daadwerkelijk financiële winst uit halen, maar dat is tot nu toe het enige voordeel. Op organisatorisch gebied zal er weinig gewonnen kunnen worden. De profielstructuur behouden is, omdat er nog geen beter alternatief is, erg belangrijk voor de landelijke structuur binnen het voortgezet onderwijs, welke op deze manier zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.