Klimaat

terug

PerspectieF is een groot voorstander van ambitieus klimaatbeleid. We moeten als mensheid alles in het werk stellen om verregaande klimaatverandering te voorkomen en tegelijkertijd toewerken naar een maatschappij die structureel in goede balans is met de aarde. Het klimaatvraagstuk vraagt om actie op verschillende terreinen. In de industrie moeten we onze productiemethodes aanpassen en we moeten nieuwe manieren vinden om onze energie op te wekken. Onze eigen levensstijl zal aangepast moeten worden, met minder consumptie, meer plantaardig voedsel en zoveel mogelijk besparing. En we moeten bereid zijn de economie en onze eigen consumptie flink aan te passen, met een focus die op duurzaam welzijn gericht is en niet op economische groei op de korte termijn.

Om die doelen te bereiken moeten er stevige keuzes gemaakt worden in politiek opzicht. We moeten ons vanaf nu laten leiden door principes als ‘de vervuiler betaalt’ en de overheid de capaciteit geven om snel en stevig te kunnen handelen ten aanzien van de klimaatcrisis. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat iedereen de duurzaamheidstransitie mee kan maken en dat we de mensen met de kleinste portemonnee daarbij het best ondersteunen. PerspectieF maakt zich daarom onder andere hard voor de volgende zaken:

  • De in het Klimaatakkoord afgesproken CO2-belasting voor bedrijven moet opgeschroefd worden naar een jaarlijkse stijging van 25 procent per ton CO2-uitstoot. Op Europees niveau dringen we erop aan dat andere landen dit voorbeeld volgen.
  • Om een waterbedeffect te voorkomen dringen we er nationaal en in de EU op aan om strengere eisen te stellen aan import wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. 
  • Er moet een minimumafstand vliegreizen op het Europese vasteland komen van 750km.
  • De overheid moet overgaan tot groene industriepolitiek om bedrijven te helpen bij de duurzaamheidstransitie.
  • Er moeten grootschalige isolatieprojecten worden opgezet, waarbij sociale huurwoningen prioriteit krijgen bij het isoleren.
  • De hoeveelheid spoor in Nederland moet uitgebreid worden en via subsidies of aantrekkelijke abonnementen moet het Openbaar Vervoer financieel aantrekkelijk worden gemaakt voor mensen met een kleinere portemonnee.
  • De bus moet ook in rurale regio’s en dunner bevolkte gebieden een prominenter vervoermiddel worden, met meer buslijnen en innovatieve vervangende bussystemen die aansluiten op de vraag.
  • Goede, klimaatvriendelijke keuzes bij voedselconsumptie stimuleren we, door ze onder een speciaal laag klimaatbelastingtarief van 6% te laten vallen.

terug