Europa

terug

De Europese Unie heeft door vergaande economische samenwerking 75 jaar vrede weten te behouden binnen haar grenzen. De internationale vrijhandel heeft voor veel economische groei gezorgd. Helaas is deze groei niet altijd eerlijk en duurzaam, gezien de uitbuiting van arbeiders, uitputting van grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Inmiddels vindt er in de EU een omslag plaats van een nauwe focus op groei naar een bredere bloei en deze moet verder ontwikkeld worden. De EU is meer dan alleen een interne markt. De markt was altijd bedoeld als middel om recht en vrede te bewerkstelligen. In eerste instantie binnen Europa, maar wetgeving op het gebied van ‘due-diligence’ en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) stelt de bureaucratische en economische macht van de EU in staat om ook vrede en recht buiten Europa te bevorderen.

De competenties van de EU zijn sinds haar oprichting enorm toegenomen, maar we constateren dat de democratische controle hierbij is achtergebleven. Hierdoor voldoet de EU onvoldoende aan haar vertegenwoordigende functie. Daarom willen we de wetgevende en controlerende macht van het Europees Parlement versterken en transparantie rondom Europese besluitvorming vergroten. Omdat deelname aan de EU de welvaart en stabiliteit in toetredende landen en de geopolitieke invloed van de EU vergroot staan we positief tegenover uitbreiding van de Unie. Daarbij moeten toetredende landen wel voldoen aan rechtsstatelijke en financiële eisen en ook het Europese wetgevingspakket hebben overgenomen.

Wat betreft het Europees monetair beleid vindt PerspectieF het belangrijk dat de Europese regels voor begroting en staatsschuld van lidstaten worden nageleefd. De Europese Commissie moet de lidstaten controleren en waar nodig sancties opleggen. Verder herkent PerspectieF dat economische hervormingen nodig zijn in Europese landen zodat ze tegen een stootje kunnen bij crises. Maar niet alleen in EU-lidstaten zijn hervormingen nodig, ook binnen de financiële sector.  De gezamenlijke munt waarderen wij voor haar gemak en haar voordeel bij handel en export.

 •  Het Europees Parlement moet de mogelijkheid krijgen om Eurocommissarissen individueel naar huis te sturen.
 • De voorzitter van de Europese Commissie moet verkozen worden vanuit de door het Europees Parlement aangedragen ‘Spitzenkandidaten’.
 • Om andere landen effectiever te kunnen aanspreken, corrigeren en straffen met sancties bij mensenrechtenschendingen moet het EU-buitenlandbeleid op basis van gekwalificeerde meerderheden bepaald worden.
 •  Voor Turkije zien wij op dit moment geen plek in de EU.
 • Boeren hebben financiële ondersteuning van de EU nodig om de transitie te maken naar duurzame landbouw. Hiertoe dient het Europese mededingingsrecht te worden aangepast.
 • Er moet een Europese langetermijnvisie komen voor het gebruik van de Noordzee om een balans te vinden tussen de verschillende wensen van visserij, windenergie en natuurgebieden.
 •  De EU moet pulskorvisserij toestaan.
 • Nederland werkt aan belastingtransparantie en een gelijk speelveld met andere lidstaten.
 • Wij zijn geen voorstander van Europese obligaties.
 • Vrijhandelsakkoorden moeten voldoen aan mensenrechtelijke, rechtsstatelijke, sociale en ecologische voorwaarden.
 • Nederland en Europa zetten zich in voor wetgeving op het gebied van ‘due- diligence’ en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
 • Europese regels voor begroting en staatsschuld van lidstaten worden nageleefd.
 • De Europese bankenunie (gelijke regelgeving in de EU voor banken) is belangrijk voor meer stabiliteit bij crises.
 • Een Europees depositogarantiestelsel (bescherming van tegoeden bij het faillissement van een bank) kan pas volgen als er goed toezicht wordt gehouden en een goed werkend resolutiemechanisme tot stand is gebracht.

terug