Sociaal domein

terug

Onze samenleving heeft veel goeds te bieden voor wie daarin mee kan draaien, maar kan ook als een sneltrein voorbijschieten wanneer iemand achterop geraakt. Uit wat we doen voor de meest kwetsbaren onder ons zal blijken hoe barmhartig onze samenleving daadwerkelijk is. Als PerspectieF willen we ons inzetten voor mensen met een functiebeperking. Voor iedereen die graag wil meedraaien in de samenleving moet die samenleving zodanig ingericht worden dat daar ook ruimte voor is. Voor zij die het door hun situatie echt niet redden op de reguliere arbeidsmarkt, moeten andere manieren gevonden worden om hen waardevol te laten bijdragen aan de maatschappij.

Ook voor mensen die in de schuldproblematiek zitten moet de overheid een steun zijn die hen weer op weg kan helpen. Uitgangspunt bij schuldenbeleid moet zijn dat de overheid barmhartig is, zich erop richt dat recht wordt gedaan aan de derden maar dat de persoon in kwestie ook perspectief houdt op een toekomst zonder schuldenlast. Daarnaast willen we als PerspectieF weerstand bieden tegen trends van individualisering en prestatiedruk. Onze focus als mensheid moet niet enkel gericht zijn op het economisch belang en de vrijheid van het individu, maar juist ook op welzijn en de gemeenschapszin. Daarom staan we onder andere voor de volgende standpunten:

  • We willen zoveel mogelijkheid werkgelegenheid creëren voor mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom zetten we in op middelen als de begeleidingsbonus, waarbij werkgevers hulp krijgen bij de begeleiding van werknemers die extra aandacht nodig hebben, en ondersteunen we sociale ondernemingen uitgebreid.
  • We voeren basisbanen in, waarbij mensen kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt en ook hun perspectieven vergroot worden om door te stromen naar een reguliere baan.
  • Voor mensen die daadwerkelijk niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat de fiscale regelingen op orde gebracht en vereenvoudigd worden.
  • We willen een uitbreiding van het Waarborgfonds, waarmee ernstig problematische schulden kunnen worden afgekocht of waarmee lichtere betalingsvoorwaarden kunnen worden gearrangeerd.
  • Er komt meer inzet op persoonlijke begeleidingstrajecten in de schuldhulp
  • We willen dat elke gemeente een vrijwilligersloket heeft die vraag en aanbod bij elkaar brengt, en dat gemeenten een actieve coördinerende rol oppakken om maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties samen een duurzaam netwerk op te laten bouwen.
  • We willen dat gemeenten meer subsidies vrijmaken om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen in maatschappelijke projecten.

terug