Migratie en asiel

terug

PerspectieF wil vluchtelingen in de eerste plaats benaderen vanuit de Bijbelse oproep tot barmhartigheid, niet vanuit een veiligheidsdiscours waarin vluchtelingen vooral worden gezien als een potentieel risico voor de veiligheid. Geweld, onderdrukking en hongersnood leiden nog altijd tot veel vluchtelingen. We zien de ongelijkheid en het onrecht in de wereld, wanneer bootvluchtelingen verdrinken en opvanglocaties mensonterend zijn. We willen dit bij de bron aanpakken. Mensen verlaten niet zomaar huis, haard en familie. De primaire oorzaak moet gezocht worden in een combinatie van armoede, onderdrukking en geweld, een combinatie die veel voorkomt in kwetsbare landen. Samen met andere Europese landen werkt Nederland aan programma's die overheidshervormingen stimuleren om deze landen veiliger en democratischer te maken en de toegang tot het recht voor de bevolking te vergroten. Het asiel- en migratiebeleid moet daarom Europees benaderd worden. Nederland en de EU moeten zich actief opstellen om een einde te maken aan de mensonterende situaties in de Europese asielopvang.

Overheid én asielzoekers zijn gebaat bij snelle procedures waarin zorgvuldig en rechtvaardig beslist wordt over de asielaanvraag. Hierdoor zitten mensen korter in de opvang, verkeren ze korter in onzekerheid en worden kosten bespaard op de opvanguitgaven.

Om arbeidsmigratie beter te reguleren en irreguliere immigratie te voorkomen zijn wij voorstander van circulaire migratie. Mensen verlaten dan tijdelijk het land van herkomst, om in Nederland te gaan werken in sectoren waar arbeidstekorten zijn. Migranten verwerven inkomen en nieuwe kennis, die ze na een bepaalde periode weer mee terug naar het thuisland nemen. Zo blijft het land van oorsprong  een brain drain bespaard.

We staan daarom onder andere voor de volgende standpunten:

 • Vluchtelingen moeten in de eerste plaats vanuit de Bijbelse barmhartigheid benaderd worden.
 • Nederland waarborgt de rechten van asielzoekers. We voeren de internationale verplichtingen in het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit.
 • Het asiel- en migratiebeleid is een Europese uitdaging en moet daarom Europees opgelost worden.
 • De overheid moet het recht op opvang voor asielzoekers vanaf binnenkomst tot het moment van toelating of uitzetting waarborgen.
 • Illegaliteit wordt niet strafbaar gesteld.
 • We zetten in op effectief terugkeerbeleid. Als de overheid dit nalaat of als een land van herkomst niet meewerkt, komt deze uitgeprocedeerde asielzoeker na bepaalde tijd in aanmerking voor een verblijfsvergunning.
 • De overheid moet aannemelijk maken dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden in het land van terugkeer. Als er serieuze aanwijzingen zijn dat uitzetting te gevaarlijk is en zaken aanhangig zijn ter beoordeling bij de rechter, moet er gewacht worden met uitzetting.
 • PerspectieF is voorstander van circulaire migratie.
 • In het handhaven van de migratiestromen in Europa is Frontex een belangrijke schakel. Nederland en de EU hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat Frontex een hoge ethische norm waarborgt in het veilig houden van de Europese grenzen.
 • PerspectieF keurt de vermeende wanpraktijken van Frontex in de Balkan en Griekenland ten zeerste af en vindt dat er streng moet worden gecontroleerd op hoe Frontex acteert in de grensgebieden.
 • De overheid moet asielzoekers betere toegang geven tot de arbeidsmarkt. Asielzoekers moeten recht krijgen op tijdelijke arbeidscontracten, waarbij passend werk aangeboden wordt. Dit draagt bij aan het inburgeringstraject, zingeving, verbinding met de maatschappij en het verlaagt de kans op criminaliteit.

terug