Landbouw

terug

Boeren verrichten belangrijk werk in onze samenleving. Ze zorgen voor voedselproductie in ons land en spelen daarnaast een cruciale rol bij het behouden van de balans tussen mens en natuur. Boeren zijn in het (recente) verleden niet altijd goed behandeld en vooral niet goed beschermd door de overheid. De overheid heeft een grote rol gespeeld in de creatie van de huidige problemen in de landbouw door lange tijd aan te sturen op schaalvergroting op het boerenbedrijf. Die schaalvergroting lijkt nu niet langer houdbaar. Er zullen namelijk zaken moeten veranderen in de landbouw. Het stikstofprobleem en de benodigde bijdrage aan de klimaattransitie zorgen ervoor dat boeren het erf anders zullen moeten inrichten. In de toekomst die wij voor ons zien, richt de boer zich op plantaardig voedsel, houdt hij minder dieren en bestaat een groter deel van zijn werk uit natuurbeheer. Tegelijk ontvangt de boer een betere prijs voor zijn producten, wordt er meer lokaal bij hem ingekocht en wordt hij betaald en niet alleen schadeloos gesteld voor de natuurbeheerdiensten. Middels kringlooplandbouw zorgen we zo voor een duurzame landbouwsector die haar cruciale maatschappelijke taak kan blijven vervullen. Daarbij hoort voor ons onder andere:

  • Het kabinet moet een langjarig en duidelijk stappenplan ontwikkelen voor de landbouw van de toekomst. Dit geeft boeren en ondernemers in de agrarische sector houvast en een visie waarop ze kunnen anticiperen bij hun investeringen.
  • Er komt een speciale vleestaks, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de boeren
  • Bestemmingsplannen en omgevingsvisies moeten boeren heldere kaders en visies bieden. Binnen die kaders moet er experimenteerruimte zijn en blijven om te kunnen innoveren. Dit kan per gemeente worden uitgewerkt in de omgevingsvisie door ambities en doelen te stellen voor de ontwikkeling van het buitengebied.
  • We streven naar grondgebonden landbouw. Het mestoverschot is een grote factor in het stikstofdossier, en grondgebonden landbouw kan het evenwicht herstellen. Een belangrijke voorwaarde is de derogatie van de Nitraatrichtlijn. We blijven aandringen bij de Europese Commissie om deze te behouden.
  • We willen financiële ondersteuning voor de ontwikkeling in de gewenste richting. Boeren kunnen via een omschakelfonds door de overheid worden geholpen om te schakelen naar kringlooplandbouw. Als boeren hun verdienmodel willen verbreden, bijvoorbeeld door te investeren in groene energie, moet de overheid hier ondersteuningsmiddelen voor beschikbaar stellen.
  • Boeren moeten een eerlijke prijs voor hun landbouwproducten krijgen. Er moeten daarom heldere afspraken worden gemaakt met schakels in de hele keten van land tot bord. Boeren moeten een meerprijs krijgen voor hun product als ze zich extra inzetten op het gebied van duurzaamheid. Deze maatschappelijke prijs moet inzichtelijk zijn om ook meer bewustwording bij de consument te creëren.
  • Er ligt ongezond veel druk op boeren. Bij een bedrijfsovername gaat een (jonge) boer een enorm schuldenpakket aan, we willen hen financiële mogelijkheden bieden om de last te spreiden, zoals een garantieregeling, of de last te verminderen in ruil voor extra vergroenings- en verduurzamingsafspraken.

terug