Democratie en bestuur

terug

Als PerspectieF koesteren we onze democratische rechtsstaat. We willen werken aan een relatie van vertrouwen tussen burger en overheid. Als mensen zijn we geschapen om zorg te dragen voor onze schepping en daarin ook voor elkaar. De overheid heeft een zorgplicht en moet handelen in het algemeen belang en grondrechten borgen. Een sterke democratie is daarom de beste verdediging tegen mensenrechtenschendingen. Schandalen als de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire kunnen de manier waarop wij naar ons staatssysteem en democratie kijken in negatieve zin beïnvloeden. Wij staan voor een sterk, toegankelijk en integer bestuur door onder andere de volgende punten:

  • Er moet meer geld naar politieke partijen. Dit geld moet deels geoormerkt zijn om te investeren in extra inhoudelijke ondersteuning, de wetenschappelijke instituten en de jongerenorganisaties van partijen.
  • Er moet structureel meer geld naar gemeenten zodat zij hun uitgebreide takenpakket hoogwaardig uit kunnen voeren.
  • Iedere gemeente moet een jongerenloket hebben waar jongeren aan kunnen kloppen met maatschappelijke ideeën en op weg geholpen kunnen worden met het opzetten van initiatieven.
  • Toetsing aan de Grondwet door een constitutioneel hof moet mogelijk worden.
  • We zijn geen voorstander van een correctief bindend referendum.
  • De Tweede Kamer moet worden vergroot naar 250 leden. Daarbij wordt de huidige kiesdrempel voor de Tweede Kamer van 0,67 procent (één zetel nu) verhoogd naar 0,8 procent (dan twee zetels).
  • De Eerste Kamer moet worden vergroot van 75 naar 125 leden.
  • Stapelen van ambten als volksvertegenwoordiger is onwenselijk. Artikel 57 van de Grondwet bepaalt dat een Tweede Kamerlid niet tegelijk bepaalde andere functies kan uitoefenen. Ook geldt de Wet incompatibiliteiten Staten- Generaal en Europees Parlement. Deze wet moet worden uitgebreid zodat een volksvertegenwoordiger niet meer tegelijk lid kan zijn van meerdere volksvertegenwoordigende bestuursorganen.
  • De Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden moeten meer geld en middelen krijgen om voldoende ondersteund te kunnen worden.

terug