Pluriforme samenleving en diversiteit

terug

Juist als christenen herkennen we al snel hoe divers God de mensheid gemaakt heeft. In etniciteit, cultuur, karakter, interesses, talenten en in zoveel meer. Dat geeft ons automatisch de grote verantwoordelijkheid om die diversiteit te koesteren en te gebruiken voor het goede op deze aarde. Juist door die diversiteit kunnen we elkaar aanscherpen en als samenleving beter onze doelen bereiken. Wanneer we echter niet goed met die diversiteit omgaan kunnen we ook veel diepe schade aanrichten. Ook binnen christelijk Nederland is er nog veel werk aan de winkel.  De banden tussen christenen van verschillende pluimage kunnen veel sterker. In zekere zin heeft de afname van het aantal christenen in Nederland ons weer op scherp gezet, en we zien positieve trends waarin verschillende christelijke gemeenschappen elkaar weer meer toenaderen in plaats van de verschillen uit te lichten, zowel op maatschappelijk als ook op politiek niveau. Als PerspectieF moeten we die trend versterken en doorzetten.

Die ambitie houdt ook in dat er stevige discussies gevoerd moeten worden in onze maatschappij en er vooral ook zaken ingrijpend moeten veranderen. In Nederland gaat er veel goed, maar er gaan ook belangrijke zaken verkeerd. Daarbij moeten we niet enkel verantwoordelijkheid nemen voor thema’s die christenen in directe zin raken. Racisme moet steviger worden aangepakt. De veiligheid van lhbti’ers moet strakker worden gehandhaafd. De geloofsvrijheid moet in alle richtingen blijven gelden, ook wanneer dat meerderheden onder de bevolking tegen de borst stuit. En we moeten meer ambitie tonen om de positie van de vrouw in de maatschappij te versterken. Daarbij houden we oog voor inhoudelijke verschillen van mening, maar staat de vrijheid en veiligheid om vanuit de eigen waarden een bijdrage te leveren aan de samenleving voorop. Daarom staan we onder andere voor de volgende standpunten:

  • Om echte kansengelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen in de samenleving moeten de sociale regelingen verbeteren. Er komt een generieke regeling voor betaald ouderschapsverlof, waarbij gezinnen de uren zelf tussen de partners kunnen verdelen.
  • Racisme in de samenleving moet steviger worden aangepakt. De overheid moet in samenspraak met de politieleiding toewerken naar gespecialiseerde rechercheurs op dit terrein die klachten beter kunnen behandelen. De overheid moet de samenwerking met bedrijven bij wie racistische praktijken zijn geconstateerd stopzetten.
  • De geloofsvrijheid in het publieke domein is belangrijk. Het dragen van religieuze symbolen hoort daarbij. Het niqabverbod moet daarom worden teruggedraaid.
  • Er komen meer voorlichtingscampagnes op scholen om jongeren beter te onderwijzen in vraagstukken rond lhbti-identiteit. Uitgangspunten daarbij moeten feitelijk kennis, respect en veiligheid zijn. Er wordt ruimte gelaten voor verschillende levensbeschouwelijke opvattingen.
  • Het merendeel van de asielaanvragers krijgt een verblijfsvergunning. Hun leven staat echter stil tot de vergunningsbeslissing na een lange asielprocedure genomen is. Dit vormt een onnodige belemmering voor de inburgering. Daarom moeten taallessen zo snel mogelijk zo snel mogelijk gegeven worden aan asielaanvragers.
  • Werken zorgt voor betere integratie, betere taalbeheersing, meer zelfwaarde, minder economische afhankelijkheid en door dat alles ook voor minder criminaliteit. Op dit moment mogen asielzoekers pas na zes maanden van hun procedure wettelijk betaald werken, maar dan mogen ze nog maar 24 weken in het jaar betaald werken. Deze regels worden losgelaten, en in afstemming tussen het COA en gemeenten wordt gewerkt aan een maatwerkaanpak voor nieuwkomers om aan het werk te gaan. 

terug