Justitie en veiligheid

terug

We moeten de rechtsstaat, inclusief haar rechtsbescherming, actief onderhouden, monitoren en aanscherpen, zodat het recht ook daadwerkelijk kan zegevieren. Daarom willen wij werk maken van betere rechtsbescherming voor iedereen. De toeslagenaffaire heeft ons ervan bewust gemaakt dat goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheid is. Daarnaast zet de toegenomen spanning in de samenleving in coronatijd ons extra stil bij het belang van handhaving en veiligheid. Maar we zien dat de middelen momenteel tekortschieten om die veiligheid op volwaardig niveau te garanderen. De politie komt mankracht tekort om al haar taken naar wens uit te voeren en verdient een hoger salaris. Er moet meer capaciteit en geld bij, zeker wanneer we een ambitieuzere veiligheidsagenda willen uitrollen.

We komen onder andere tot de volgende standpunten:

  • Er moet meer geld naar de politie om de handhavingscapaciteit uit te kunnen breiden.
  • Drugscriminaliteit wordt ambitieuzer aangepakt, met meer inzet van politie, hogere maximumstraffen of strafmaten voor zware drugscriminaliteit en grootschalige campagnes om de drugsvraag terug te dringen. Daarnaast willen we meer taskforces voor de drugsafvalproblematiek.
  • We willen de misstanden in de prostitutiesector terugdringen, onder andere door het ‘Zweeds model’ in te voeren, waarbij het kopen van seks strafbaar gesteld wordt.
  • Er komt een scherper kader voor taskforces die radicalisering bestrijden. Er moet een balans gevonden worden tussen het recht op privacy van burgers en het vroegtijdig kunnen handelen bij radicalisering onder jongeren via online platforms, onder andere in jihadistische, links- en rechtsextremistische hoek
  • De overheid gaat een leidraad opstellen aan de hand waarvan instellingen in de publieke sector veiliger om kunnen gaan met digitale privégegevens van burgers. Ook gaat zij de digitale toepassingen van differentiatie beter monitoren.
  • Er komt meer geld voor sociale rechtsbijstand en er worden afspraken gemaakt met advocatenkantoren zodat ze allemaal hun bijdrage leveren aan sociale rechtsbijstand.

terug