Ontwikkelingssamenwerking

terug

Ontwikkelingssamenwerking is belangrijk als katalysator voor ontwikkeling. In lijn met internationale afspraken besteedt Nederland daarom minstens 0.7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking, waarbij kosten voor de opvang van asielzoekers in Nederland hier nadrukkelijk buiten vallen. 

Effectieve ontwikkelingssamenwerking begint echter in Nederland. Belastingontwijking via ons land en het sluiten van belastingverdragen die ongunstig zijn voor ontwikkelingslanden moeten tot het verleden gaan behoren. Daarnaast wordt de Europese markt toegankelijker voor ontwikkelingslanden en komt er meer ruimte voor tijdelijke en op ontwikkeling gerichte arbeidsmigratie naar de EU. 

Er liggen grote kansen voor het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden én Nederland om gezamenlijk ontwikkeling te stimuleren. Voorwaarde hierbij is dat handel eerlijk en duurzaam is. Zowel op nationaal als op Europees niveau is daarom wetgeving op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) nodig om goede arbeidsomstandigheden en klimaatmaatregelen te waarborgen. Ook wordt al het overheidsbeleid getoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Naast samenwerking met het bedrijfsleven wordt er ook samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties. Zowel politiek als financieel wordt het maatschappelijk middenveld versterkt ter bevordering van de democratie en een inclusieve samenleving. 

De klimaatcrisis treft ontwikkelingslanden onevenredig hard. Nederland zet zich in internationaal verband in voor een eerlijke verdeling van financiële middelen voor zowel het beperken van klimaatverandering (mitigatie) als het aanpassen aan al bestaande veranderingen van het klimaat (adaptatie). Ook de internationale strijd tegen ontbossing en milieuvervuiling krijgt bijzondere aandacht.

Daarom komen we tot onder andere de volgende standpunten:

Nederland moet minstens 0.7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking besteden, waarbij kosten voor de opvang van asielzoekers in Nederland hier nadrukkelijk buiten vallen.

  • Belastingontwijking via ons land moet onmogelijk worden gemaakt.
  • Belastingverdragen die ongunstig zijn voor ontwikkelingslanden dienen tot het verleden te behoren.
  • De Europese markt moet toegankelijker worden voor ontwikkelingslanden.
  • IMVO-wetgeving is nodig op nationaal en Europees niveau.
  • Al het overheidsbeleid moet worden getoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN.
  • Het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden moet zowel politiek als financieel versterkt worden ter bevordering van de democratie en een inclusieve samenleving.

terug