Reactie coalitieakkoord Flevoland: Wij blijven tegen.

PPF groot
Door Bestuur van PerspectieF op 16 juni 2023 om 17:24

Reactie coalitieakkoord Flevoland: Wij blijven tegen.

Soms moet je nee zeggen.

Verantwoordelijkheid nemen betekent soms ook de durf hebben om ‘nee’ te zeggen. PerspectieF vindt een politieke verbintenis met de PVV niet passen bij waar de ChristenUnie voor staat. Ook gezien de grote ophef binnen de ChristenUnie over de coalitie met de PVV, moeten we als partij ernstig overwegen of deze samenwerking wel de juiste keuze is.

Dat staat los van de inhoud van het gepresenteerde coalitieakkoord. Het coalitieakkoord kent mooie en minder mooie woorden, maar de kern van het vraagstuk is onveranderd. De PVV is een partij die beschadigt wat in Nederland is opgebouwd. De PVV respecteert de godsdienstvrijheid niet maar breekt deze af, moedigt discriminatie aan en vergroot de verdeeldheid in ons land. 

De PVV staat voor een politiek waaraan we niet moeten, mogen en willen wennen. Dat zou een ernstige vorm van maatschappelijke slijtage zijn. Het is voor ons klip en klaar: de ChristenUnie hoort niet thuis in een politiek verbond met de PVV.

Daarom wil PerspectieF tijdens het aankomende ChristenUnie partijcongres een motie indienen waarin we ons formeel uitspreken tegen deze samenwerking. We zullen ons best blijven doen om fractievoorzitter en beoogd gedeputeerde Harold Hofstra ervan te overtuigen om deze coalitie niet te ondersteunen, maar om trouw te blijven aan de waarden van de ChristenUnie.

Het akkoord
PerspectieF heeft het akkoord gelezen en daarbij vallen een aantal zaken op. Het akkoord is weinig concreet en bevat veel vage formuleringen. Niet concretiseren betekent dat de invulling gebeurt door de verantwoordelijke gedeputeerde, door ambtenaren die er al langer zijn en helder hebben wat er haalbaar is of een assertief Statenlid die op de details gaat zitten. Van alle drie is het de vraag of het wenselijk is. ChristenUnie Flevoland neemt hier een groot risico.

Het akkoord roept veel vragen op bij PerspectieF. Dit akkoord moet ook een leidraad zijn bij nieuwe vraagstukken, en we twijfelen of dit akkoord voldoende houvast biedt. 

In dit akkoord zien wij een aantal ChristenUnie-punten wel terug. Ook zien we een aantal punten waar de inzet van de ChristenUnie niet gerealiseerd is en punten die lastig te herleiden zijn. Wij missen veel over duurzaamheid en rentmeesterschap. Ook over asiel wordt niet veel gesproken. De coalitie laat een (regie)rol liggen bij de opvang van asielzoekers, terwijl die ruimte er wel is. Het is mooi dat er aangegeven wordt dat er een landbouwvisie moet komen, maar in principe zou dit coalitieakkoord al een aanzet moeten geven voor visie en handelingsperspectief. 

Het akkoord botst met het asielbeleid van het Rijk. De coalitie geeft aan dat gemeenten bij voorkeur kansarme asielzoekers niet opvangen. Ook schept zij ruimte voor onrealistische voorkeurslijsten voor asielopvang. Terwijl de staatssecretaris juist heeft aangegeven gemeenten en de provincie nodig te hebben als aanjager voor de gezamenlijke asielopgave. De coalitie ziet geen ruimte om kansarme asielzoekers op te vangen, terwijl de staatssecretaris al eerder heeft aangegeven dat gemeenten niet tussen asielzoekers mogen kiezen. Door zich zo uit te spreken tegen de gemeentelijke opvang van kansarme asielzoekers, ondermijnt de coalitie de solidariteit tussen gemeenten.

Wat PerspectieF positief opvalt is de aandacht voor dieren en dierenbescherming. Tegelijk is het schokkend hoe weinig ambitie het akkoord toont op het gebied van duurzaamheid. Het akkoord is bovendien tegenstrijdig. De coalitie wil transparant zijn en brede en wisselende meerderheden zoeken én tegelijk onderling niet voor verrassingen komen te staan. Dit insinueert toch een vaste coalitie. De coalitie laat in het midden welke bestuursstijl zij hanteert, maar benadrukt steeds het belang van samenwerking. PerspectieF is blij dat er nagedacht is over samenwerking, maar ziet nog steeds niet hoe er samengewerkt kan worden met de PVV. Ten slotte staan er in het akkoord mooie woorden over de bestuursstijl en verhoudingen met de Provinciale Staten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties in Flevoland. Hoe dit in de praktijk wordt gerealiseerd, is niet beschreven.

Conclusie
We herkennen wat inhoudelijke punten vanuit het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Flevoland, maar het gehele akkoord schiet tekort op vooral de thema’s landbouw, natuur en asiel. Het akkoord is nog onduidelijk en algemeen, en het is de vraag wie deze ruimte tot concretisering zal invullen: de Statenleden, ambtenaren of de verantwoordelijke Gedeputeerde. 

PerspectieF benadrukt nogmaals dat zij geen heil ziet in een coalitie met de PVV.