Extra Uniecongres voor evaluatie en vernieuwing

vrijdag 24 mei 2002 00:00

Bert Heuvelman en Frank Visser

OPEN BRIEF

Geacht bestuur van de ChristenUnie,

De verkiezingen zijn voor de ChristenUnie uitgedraaid op een grote teleurstelling. Niemand had verwacht dat we uiteindelijk op slechts 4 zetels uit zouden komen. Juist daardoor is de teleurstelling groot en de discussie extra heftig. Als jongerenorganisatie roepen wij u op om zo snel mogelijk met de kiesverenigingen in debat te gaan. Wanneer u hun mening wilt weten, is het niet meer dan logisch dat we op zo kort mogelijke termijn een Uniecongres samenroepen. We moeten nu vooral met elkaar bij onszelf te rade gaan naar het waarom van deze uitslag. Daarom roepen we u op om nog voor de zomer een Uniecongres te houden.

Op dit extra Uniecongres zou PerspectieF graag de volgende punten geagendeerd zien:

1. Evaluatie verkiezingen
Zo snel mogelijk dient een evaluatiecommissie ingesteld te worden die onderzoek doet naar de oorzaken van het zetelverlies. Punten die daarbij onderzocht moeten worden zijn o.a.; 1. De manier waarop campagne is gevoerd 2. De samenstelling van de lijst, 3. De binding van achterban aan de ChristenUnie en 3. De rol van het Uniebestuur.
De commissie moet op het najaarscongres in november met haar bevindingen en een lijst van aanbevelingen komen. Zij moet geen commissie van partijbonzen zijn, maar voor een substantieel deel bestaan uit gewone leden. De uitkomsten van de commissie moeten, na bespreking op het congres als bindend beschouwd worden.

2. Evaluatie procedure kandidatenlijst
Deze evaluatie is reeds in het voorjaar van 2001 toegezegd. Dat is ruim een jaar geleden. Voor evaluaties geldt dat ze zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden, zodat gevoelens en ideeën van betrokkenen dan nog vers zijn. Een jaar wachten met een evaluatie is daarom veel te lang. De commissie is nu pas aan het werk en dient wat ons betreft dus haast te maken. Voor het extra Uniecongres zal ze met haar rapport moeten komen zodat de resultaten meegenomen kunnen worden in de voorstellen voor statutenwijzigingen op het najaarscongres.

3. Betrokkenheid leden bij inhoudelijk profiel
De leden moeten meer betrokken worden bij het inhoudelijk profiel van de ChristenUnie. De kennis van de kiezers over de koers van de partij kan vergroot worden. Op het Uniecongres moet daarom ruimte zijn om met elkaar te discussiëren over nieuwe mogelijkheden waarmee leden meer betrokken worden bij de Haagse fractie. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie nemen de 12 speerpunten een prominente plek in. Deze zijn in het traject van het Groen- Blauw- Witdocument uitvoerig met de kiesverenigingen bediscussieerd. Leden en kiezers hebben er recht op om te weten wat daarmee gedaan wordt, wat er wel en niet lukt en waarom niet. De Haagse fractie moet dit daarom geregeld terugkoppelen naar de kiezers.

Verder zijn een aantal zaken op de achtergrond van essentieel belang om van de ChristenUnie echt een beweging te maken die dynamiek en enthousiasme uitstraalt. Zo moeten de oude partijen GPV en RPF zo snel mogelijk voorgoed verdwijnen en er moeten stevig geïnvesteerd worden in het interne debat en de rol van individuele leden;

4. Snelle fusie
We hebben met zijn allen uitgesproken dat we voor de verkiezingen niet zouden praten over fusie. Nu is het hoog tijd daar wel over te praten. Wat PerspectieF betreft wordt er in het najaar besloten tot fusie die dan uiterlijk per 1 januari 2003 ingaat. In een eerder stadium heeft het congres uitgesproken dat we niet langer moeten wachten met fusie dan strikt noodzakelijk. Die tijd is nu aangebroken. Op het extra Uniecongres moet een commissie benoemd worden die de fusie met bijbehorende statutaire vernieuwingen voorbereidt, waartoe dan in het najaar besloten wordt. Deze statutaire vernieuwingen bieden ook de mogelijkheid om de interne verhoudingen in de partij anders in te vullen

5. Statutaire vernieuwing
In onze partijcultuur is weinig plaats voor intern debat. Dit wordt mede veroorzaakt door de topdown verhoudingen in de partij, waarbij het bestuur veel invloed heeft. Dit moet o.i. doorbroken worden, mede door een aantal statutaire vernieuwingen.
Veranderingen moeten er komen in de verhouding tussen bestuur en congres en de rol van individuele leden in de partij. Het Uniecongres moet meer inspraak krijgen, kiesverenigingen moeten het recht van amendering krijgen en de drempel om zelf met voorstellen voor de agenda te komen moet verlaagd worden. De huidige termijn daarvoor is 10 weken. Deze termijn is te groot. Bovendien is dit tot nu toe nooit helder met de kiesverengingen gecommuniceerd.

6. Partijcultuur
Intern debat is hard nodig voor de dynamiek en het elan van onze partij. Ook de kiesverengingen moeten zich bezinnen op hun rol. Deze rol is nu nog te vaak te volgend. Voorstellen van het bestuur worden te snel en te gemakkelijk overgenomen. Als voorbeeld; in het najaar van 2001 is PerspectieF met een voorstel gekomen om ook individuele leden meer te betrekken bij de partij (-discussie). Het zwaar negatieve preadvies van het Uniebestuur werd door de kiesverenigingen zonder slag of stoot en zonder discussie overgenomen.
Kiesverenigingen zullen meer als discussiepartner van het bestuur moeten functioneren. Voorstellen zullen in de lokale afdeling besproken moeten zijn, waardoor Kiesverenigingen met een afgewogen standpunt op het congres komen. De inbreng van kiesverenigingen is essentieel voor het interne debat. Zij zijn immers degenen die de leden vertegenwoordigen.

7. Inspraak van leden
Leden zijn een kostbaar goed voor onze partij, zij maken de beweging die de ChristenUnie zijn wil. Zij behoren daarom inspraak te krijgen in de partij. Ons voorstel is om leden en kiesverengingen een rol te geven op een voorcongres. Daar worden voorstellen van het bestuur, kiesverenigingen en individuele leden, voor het Uniecongres voorbereid en bediscussieerd. Het voorcongres heeft niet het recht om zaken te besluiten, maar kan wel amendementen voorbereiden, die dan op het congres in stemming gebracht worden.

Wij hopen er vanuit te mogen gaan dat u als bestuur de noodzaak tot een extra Uniecongres zult onderschrijven. Wij hopen daarom dat u nog deze week dit congres zult uitschrijven zodat we elkaar d.v. eind juni / begin juli op het congres zullen ontmoeten.

Bert Heuvelman is voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en Frank Visser is redacteur van Ebate, Christelijk Politiek E-zine (www.ebate.nl)

« Terug

Reacties op 'Extra Uniecongres voor evaluatie en vernieuwing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2002

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari